Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Skywood Lichtstraten doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier Skywood Lichtstraten. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper. 1.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever, inkoopvoorwaarden van opdrachtgever en besteksvoorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd. 1.4. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

ARTIKEL 2: Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en in afwijking op de offerteaanvraag (bestek en tekeningen) 2.2. AIs opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt. mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan. 2.3. Alle genoemde prijzen zijn netto en exclusief BTW. 2.4 Tenzij expliciet anders omschreven, bevatten aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtnemer nimmer brandwerende producten zoals bedoeld in NEN 6068 en NEN 6069. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste toepassing van de producten volgens bouwbesluit. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade welke ontstaat door onjuiste toepassing door opdrachtgever.

ARTIKEL 3: Rechten van intellectuele eigendom 3.1. Tenzij anders is overeengekomen. behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen. berekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. 3.3. Opdrachtgever garandeert dat geen gegevens over de door opdrachtnemer gekozen detaillering, gebruikte fabricage- en/of constructiemethode zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 3.4. Bij overtreding van het in de leden 2 en 3 bepaalde is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van EUR 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 3.5. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van EUR 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

ARTIKEL 4: Adviezen, ontwerpen en materialen 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.

ARTIKEL 5: Levertijd en/of uitvoeringsperiode 5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelwerkzaamheden of de deelleveranties, worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. 5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. c.. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. 5.5. Bij verwijtbare overschrijding van de overeengekomen datum van levering, verbeurt opdrachtnemer een boete van EUR 15,– exclusief omzetbelasting, per werkbare werkdag als bedoeld in artikel 11 lid 3, mits opdrachtnemer in verzuim is jegens opdrachtgever. Een op overschrijding van de leverdatum gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding een gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden. 5.6. Overschrijding, door welke oorzaak ook, van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode, geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6: Risico-overgang 6.1. Bij koop, exclusief montage, vindt levering plaats af fabriek; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan koper. 6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 6.3 Bij levering inclusief montage vindt levering plaats franko werk. ; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper de materialen aanlevert op de plaats van levering.

ARTIKEL 7: Prijswijziging 7.1. Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving van de overheid, en de nakoming van de overeenkomst is door opdrachtnemer nog niet voltooid, dan mag opdrachtnemer een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever. 7.2. De in lid 1 genoemde prijsverhoging wordt berekend aan de hand van de stijging van het CBS indexcijfer,door het Centraal Bureau voor de Statistiek op de meest recente tijdsbasis vastgesteld. 7.3. Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen. brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 8.3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 9: Omvang van het werk 9.1 opdrachtnemer levert de zaak volgens eigen standaard aansluitdetails en tekeningen welke apart in de opdracht worden genoemd. Opdrachtgever dient bouwkundige voorzieningen aan te brengen volgens de aansluitdetails en tekeningen van opdrachtnemer. Detaillering van opdrachtgever is nimmer van toepassing tenzij anders overeengekomen. 9.2. opdrachtgever dient maatvoering en uitvoering op te geven aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste maatvoering. Maten worden door opdrachtnemer niet gecontroleerd, tenzij anders overeengekomen 9.3. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn. 9.4. In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a.de kosten voor dakbedekkings-, grond-, hei-, hak-, afbouw-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstel,- of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cvinstallaties en dergelijke; b.de kosten voor aansluiting van gas-, water-. elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen; c.de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; d.de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e.de kosten van verticaal transport op de bouwplaats naar een hoogte > 3 m boven begane grond nivo. f. de kosten van aanwerken van bouwkundige zaken zoals het aankloppen van lood of aanbrengen van goten en kappen.

ARTIKEL 10: Wijzigingen in het werk 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a.er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; b.de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c.de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen met de daarover gemaakte afspraken. 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalend factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 10.3 Indien afwijkingen in de bouw tov definitieve vrijgegeven produktiematen en tekeningen zoals goedgekeurd c.q. opgegeven door opdrachtgever, aanpassingen behoeven cq stagnatie veroorzaken voor opdrachtnemer op de ALGEMEN VOORWAARDEN SKYWOOD LICHTSTRATEN (05-2015) 2 bouwplaats, is opdrachtnemer gerechtigd de volgende verrekeningen door te voeren, zijnde: Aanpassingwerkzaamheden en stagnatieuren op bouwplaats: euro 45,00 / per uur, excl. BTW Indien montage niet meer kan worden gerealiseerd binnen de planning van opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd eea opnieuw in te plannen, waarbij aanvullend extra voorrijkosten berekend worden zijnde euro 200, excl BTW Bovengenoemde prijs zal worden geïndexeerd volgens artikel 7 lid 2 met als peil datum 1-1-2015.

ARTIKEL 11: Uitvoering van het werk 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat: a. Bij aanvang van het werk alIe noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen – zoals bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren – zijn getroffen en gedurende het werk worden gehandhaafd. Hierdoor wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de monteurs, die moeten voldoen aan de eisen, die door of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en/of enig andere nationale, dan wel internationale regeling (bijvoorbeeld communautaire richtlijnen) terzake, aan de werkgever en/of de bouwplaats worden gesteld; b. de monteurs in de gelegenheid gesteld worden om direct na aankomst op de bouwplaats met hun werkzaamheden te beginnen; c. de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren. Alleen als opdrachtnemer op tijd aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het voor de voortgang van het werk noodzakelijk is om het tijdstip van het begin of het einde van de werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen, zal opdrachtnemer hier eventueel van afwijken; d. de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen dan ook moeten worden afgeleverd, geschikt zijn voor de transportvoertuigen van opdrachtnemer; e. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage en er, naar het oordeel van opdrachtnemer, op of nabij de bouwplaats voldoende afsluitbare en droge opslagruimte aanwezig is voor de materialen van opdrachtnemer welke om niet in deze opslagruimte kunnen worden gestockeerd; f. de te verwerken materialen in de directe nabijheid van de op dat moment uitgevoerde werkzaamheden aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld; g. er binnen een afstand van 50 m tot de werkplek voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor water, verlichting en elektriciteit, waarbij de elektrische aansluiting geschikt moet zijn voor 230/380 volt, met een toereikend vermogen; h. er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) of andere voorzieningen zoals toilet- en wasgelegenheid aanwezig zijn voor het personeel van opdrachtnemer en alle andere eventueel door opdrachtnemer voor de montage tewerkgestelde personen, e.e.a. naar genoegen van opdrachtnemer en in overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet. 11.2. Wanneer opdrachtnemer ondanks de in lid 11.1 genoemde voorzorgsmaatregelen toch wordt aangesproken op een overtreding van de regels, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer te vrijwaren voor de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende uit eventuele sancties en/of aanwijzingen door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie. 11.3. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden waaronder begrepen onwerkbaar weer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode van opdrachtnemer verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd. Onder onwerkbare omstandigheden worden onder andere verstaan: alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag, wind en vorst), die er de oorzaak van zijn dat er een (onveilige) werksituatie ontstaat, dan wel dat daardoor het werk niet kan worden gerealiseerd. Zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden zullen door opdrachtnemer als onwerkbare werkdagen worden beschouwd. Onder onwerkbare werkdagen worden verstaan: werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de tewerkgestelde personen of machines niet kon worden gewerkt. 11.4. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld voorzieningen, middelen materialen, hulpmaterialen, machines, steigers stellages, voertuigen, liften. ladders en dergelijke, die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze voldoen aan de van overheidswege voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en zal opdrachtnemer vrijwaren voor enige aanspraken van derden terzake schade die is ontstaan door het gebruik van de hiervoor genoemde voorzieningen. 11.5. Opdrachtgever mag de opgeslagen materialen, die niet onmiddellijk na aflevering op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden controleren op conformiteit met de gemaakte afspraken. Eventuele verschillen zullen direct en schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld. Als opdrachtgever nalaat de materialen te controleren, dan is de administratie van opdrachtnemer doorslaggevend. 11.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of, wanneer dit een andere locatie betreft, waar deze al dan niet tijdelijk worden opgeslagen. 11.7. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

ARTIKEL 12: Oplevering van het werk 12.1. Onder oplevering wordt in dit artikel verstaan het door opdrachtnemer conform lid 2 geheel of gedeeltelijk opleveren van het werk aan diens contractuele wederpartij/opdrachtgever. 12.2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd; b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. 12.4. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen. 13.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. 13.4 Opdrachtgever staat er voor in dat de toepassing van de producten gebeurt volgens de van overheidswege voorgeschreven bouweisen en zal opdrachtnemer vrijwaren voor enige aanspraken van derden terzake schade die is ontstaan door onjuiste toepassing. Pagina: 5van5

ARTIKEL 14: Garantie 14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van vijf jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 14.2. In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op ventilatieroosters, zonweringen en hang- en sluitwerk 1 jaar bedragen. 14.3 In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs of groothandelsgarantie (zoals bijvoorbeeld isolatieglas) de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen gelden. Kosten van herplaatsing en/of reparatie van deze producten worden beschouwd als inbegrepen tot een maximum van het vergoede bedrag door de fabrikant, importeur of groothandel vermeerdert met 10 %. 14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer naar zijn keuze deze herstellen of vervangen of opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur. 14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: – de zaak herstelt; – de zaak vervangt; – opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de zaak alsmede gevolgschade voorkomend uit ondeugdelijke montage van de zaak, door opdrachtgever of derde partij. De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 14.6. Tenzij opdrachtgever een consument is, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, komen de kosten van vervanging of herstel voor rekening van opdrachtnemer tot ten hoogste dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigings- en montagekosten van het desbetreffende onderdeel, dan wel tot de garantie die opdrachtnemer verkrijgt van zijn leverancier of onderaannemer De verdeling van de waarde van het geleverde is, tenzij anders overeengekomen, in procenten van het factuurbedrag als volgt: a.werkvoorbereiding 10% b.hout constructie 30% c.spuitwerk10% d.afdichtingen5% e.glas en panelen20% f.hang- en sluitwerk e.d.10% g.overige materialen5% h.algemene kosten10% Voor de kosten van montage wordt een vast percentage van 10% van het factuurbedrag gerekend, d.w.z. dat de genoemde percentages van het factuurbedrag elk met 10% worden verminderd. 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen. Opdrachtgever zal opdrachtnemer het gebruik van aanwezige energie, hijs-, hef- en transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan dan wel gratis ter beschikking stellen. 14.8. De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Door opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd. 14.9. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. 14.10. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van: a.verwering en/of normale slijtage; b.onoordeelkundig of abnormaal gebruik; c.het ontbreken van onderhoud of reiniging overeenkomstig de gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften van 3 Skywood lichtstraten, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst is opgenomen; d.installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden; e.kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid f.vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en); g.onvoorziene tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu; h.zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de gebruikelijke voorschriften eisen en adviezen, voorzover deze op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever zijn toegepast; i.door of namens opdrachtgever geleverde materialen; j.filiforme corrosie; k.kleurverschillen en/of glansverlies. l.gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden; m.invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan; n.zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke; o.(thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas; p.warmtebelasting boven de 70C; q.kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid; r.afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit.

ARTIKEL 15: Reclamaties 15.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 30 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Is opdrachtgever consument, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bedraagt de termijn waarbinnen gereclameerd moet zijn 2 maanden. 15.2 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtnemer dient instaat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

ARTIKEL 16: Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever 16.1. Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, maar nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die binnen de risicosfeer van opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden toegerekend. dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gederfde rente en geleden schade. 16.2. Niet afgenomen zaken worden na het verstrijken van de levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deel werkzaamheden of de deelleveranties voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen en blijven aan hem ter beschikking staan. Opdrachtgever dient de betaling te voldoen als zijnde geleverd. Opdrachtnemer mag altijd gebruikmaken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

ARTIKEL 17: Betaling 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: a.bij balieverkoop contant; b.als termijnbetaling is overeengekomen: – 50% van de totale prijs bij opdracht; betaling binnen 8 dagen na opdrachtdatum. – 45% van de totale prijs bij levering. – 5% van de totale prijs bij oplevering; betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. 17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer. 17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: a.een betalingstermijn is overschreden; b.opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; c.beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d.opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd; e.opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt minimaal 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van EUR 50,–. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: over de eerste EUR 3.000,– 15% over het meerdere tot EUR 6.000,– 10% over het meerdere tot EUR 15.000,– 8% over het meerdere tot EUR 60.000,– 5% over het meerdere vanaf EUR 60.000,– 3% Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verhand met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 17.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Pagina: 7van7

ARTIKEL 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten; b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden. 18.5 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 19: Ontbinding Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies gederfde winst en gemaakte kosten.

ARTIKEL 20: Toepasselijk recht en forumkeuze 20.1. a. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. b. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 20.2. Onbetwiste geldvorderingen voortvloeiend uit een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, zullen ter incasso worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 20.3. Alle overige geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst waar deze voorwaarden op van toepassing zijn zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht. 20.4. Het in lid 3 genoemde scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten.

ARTIKEL 21: Bij het plaatsen en leveren van een lichtstraat met een reisafstand groter dan 50km van onze vestigingsplaats Standdaarbuiten vandaan, zijn wij genoodzaakt reiskosten van 1,35euro p. km. Excl. Btw. in rekening te brengen.